Kontroling – za kaj je odgovoren?

kontroling

Kontroling je v prvi vrsti odgovoren za zbiranje informacij, in sicer z vseh ravni podjetja ter poročanje managementu. Obenem kontroling zagotavlja podporo za upravljanje in vodenje poslovnega sistema, in sicer v smeri uresničevanja ciljev. Pri tem se upoštevajo spremembe v okolju. 

Kaj je glavni cilj kontrolinga?

Glavni cilj kontrolinga podjetij je oskrba managementa z ustreznimi informacijami. Od njegove funkcije se pričakuje dosledno in zelo natančno informiranje o finančnem stanju nekega podjetja. 

Kontroling – najpomembnejše naloge 

Najpomembnejše oziroma bistvene naloge kontrolinga so: sodelovanje pri opredelitvi ciljev poslovanja, sistematična priprava in koordinacija, spremljanje planiranih aktivnosti, ugotavljanje odstopanj in odklonov s temeljito analizo notranjih in zunanjih vzrokov, koordinacija z vodstvom ter zagotovitev ustreznega informacijskega sistema za stalno pridobivanje podatkov ter informacij, ki so vsekakor potrebne za uresničevanje nalog kontrolinga. 

 

Ocena vrednosti podjetja  

 

Če imate podjetje, vas zagotovo zanima, koliko je vredno, za koliko bi ga lahko prodali, kaj sploh vpliva na vrednost nekega podjetja in kako se lahko poveča oziroma optimizira vrednost. Na taka vprašanja si vsekakor ne morete odgovoriti sami. Za to namreč potrebujete strokovnjaka, ki se ukvarja tudi s storitvijo, ki se imenuje ocena vrednosti podjetja

 

Strokovnjaki lahko na omenjena vprašanja odgovorijo na podlagi natančnih analiz makroekonomskega okolja, dejavnosti, v kateri se določeno ocenjevano podjetje nahaja ter na podlagi finančnih analiz preteklega poslovanja izvedejo vrednost podjetja ter posameznih poslovnih enot ali dejavnosti. 

Ocena vrednosti podjetja ter metode 

 

Strokovnjaki pri oceni vrednosti podjetja uporabljajo metode ocenjevanja vrednosti, ki so tudi mednarodno priznane. Med te metode na primer uvrščamo metodo sedanje vrednosti pričakovanih denarnih tokov, metodo primerljivih borznih storitev, metodo primerljivih kupoprodaj in metodo prilagojenih knjigovodskih vrednosti. 

 

Taki strokovnjaki imajo tudi izkušnje z vrednotenjem podjetij za najrazličnejše namene, na primer za nakupe in prodaje podjetij, računovodsko poročanje, združitve in prevzeme, davčne potrebe, iztisnitve manjšinskih delničarjev ter še bi lahko naštevali.